แนะนำ, 2019

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

คำนิยาม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคืออะไร:

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นแนวคิดที่อยู่ในขอบเขตของสังคมวิทยาและจิตวิทยาซึ่งหมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า นั้น ความสัมพันธ์ประเภทนี้มีการทำเครื่องหมายโดยบริบทที่มีการแทรกและสามารถเป็น บริบท ของ ครอบครัว โรงเรียน งาน หรือ ชุมชน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหมายถึงความสัมพันธ์ทางสังคมนั่นคือชุดของ บรรทัดฐานพฤติกรรม ที่เป็นแนวทางในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคม แนวคิดของความสัมพันธ์ทางสังคมจากพื้นที่ของสังคมวิทยาได้รับการศึกษาและพัฒนาโดย Max Weber

เนื้อหาของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสามารถมีหลายระดับและเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่แตกต่างกันเช่นความรักความเห็นอกเห็นใจมิตรภาพ ฯลฯ ความสัมพันธ์ของประเภทนี้ยังสามารถทำเครื่องหมายตามลักษณะและสถานการณ์เช่นความสามารถการทำธุรกรรมทางธุรกิจ, ศัตรู, ฯลฯ ความสัมพันธ์สามารถกำหนดและเปลี่ยนแปลงได้ตามความขัดแย้งระหว่างบุคคลซึ่งเกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคลสองคนขึ้นไป

ในทางตรงกันข้ามแนวคิดของ ความสัมพันธ์ภายใน นั้นแตกต่างกัน แต่ไม่สำคัญน้อยกว่า แนวคิดนี้หมายถึงความสามารถของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองและมีความสำคัญยิ่งเพราะจะกำหนดว่าแต่ละคนทำหน้าที่อย่างไรเมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพบุคคลต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เช่นการยืนยันตนเองแรงจูงใจในตนเองความเชี่ยวชาญในตนเองและความรู้ในตนเอง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทำงาน

ในบริบทขององค์กรความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเชิงบวกก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีภายใน บริษัท ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น ที่ทำงานความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพระหว่างคนสองคนหรือมากกว่านั้นเกิดขึ้นเมื่อคนรู้จักตัวเองเมื่อพวกเขาสามารถใส่ตัวเองในรองเท้าของผู้อื่น (พวกเขาแสดงความเห็นอกเห็นใจ) เมื่อพวกเขาแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนและโดยตรง (อหังการ) มีความจริงใจและมีจริยธรรม

สังคมวิทยาอเมริกันได้จัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในบริบทของนโยบายองค์กรความสัมพันธ์ของมนุษย์เหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นอุตสาหกรรม ของ บริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) Elton Mayo และ Fritz Jules Roethlisberger เป็นชื่อที่จริงจังที่สุดในการศึกษาทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์

Top